Tại đồng bằng sông Cửu Long và tại Hậu Giang, việc thực hiện Đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi trong giai đoạn từ 2010 đến 2015 gặp rất nhiều khó khăn. Do chỉ trong một thời gian ngắn phải huy động gần 90% trẻ em 5 tuổi đến lớp nên tỉnh Hậu Giang đã không thể xoay xở được hàng trăm trường lớp để có thể đáp ứng được nhu cầu này...

Nguồn: VTV