Lương không đủ sống lại còn bị nợ tiền, đó là thực tế đáng buồn của giáo viên tại một số địa phương.