(Vietstock) - CTCP Khoáng sản Hòa Bình (HNX: KHB ) thông báo chốt danh sách cổ đông vào ngày 14/02/2011 để trả cổ tức đợt 1 năm 2010 bằng tiền với tỷ lệ 12%. Trước đó, 10/02 là ngày giao dịch không hưởng quyền.

Thời gian chi trả cổ tức từ ngày 03/03/2011. Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu làm thủ tục tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản. Trường hợp chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Khoáng sản Hòa Bình từ ngày 03/03.