Các hạng mục được hoàn tất tu bổ và tôn tạo, gồm: điện Đại Hùng, Địa Tạng, Quan Âm; Tháp Phước Duyên, hai nhà Lôi gia, Lầu chuông, cổng Tam quan, lầu Lục giác, Tứ giác, trụ biểu, lan can, tường kè, la thành cùng hệ thống kỹ thuật hạ tầng…