(Dân Việt) - UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có thông báo nêu rõ Chủ tịch UBND tỉnh này vừa yêu cầu chọn Công ty CP Du lịch Trọng điểm Nha Trang làm pháp nhân mới tiếp tục thực hiện Dự án Rusalka.

Theo thông báo này, trong hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đầu tư, chủ đầu tư mới phải cam kết kế thừa tất cả nghĩa vụ, trách nhiệm về công nợ của chủ đầu tư cũ - Công ty Đầu tư và Phát triển Du lịch Rus-Invest-Tur; cam kết về tiến độ thực hiện dự án và giải trình khả năng tài chính để thực hiện dự án...

Mai Khuê