(GD&TĐ)-Bộ GD&ĐT vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị khẩn trương báo tình hình thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2012.

Ảnh MH. Internet

Nội dung báo cáo tập trung vào tình hình thực hiện các chỉ tiêu của 7 mục tiêu trong Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới 2011-2020 đã đề ra và tình hình thực hiện các giải pháp được nêu trong Chiến lược.

Báo cáo đảm bảo trình bày rõ các nội dung: Kết quả thực hiện các mục tiêu cụ thể; kết quả thực hiện các nhóm giải pháp cụ thể để thực hiện mục tiêu cụ thể; những hạn chế, yếu kém; nguyên nhân hạn chế, yếu kém chủ quan và khách quan; những kiến nghị, đề xuất, giải pháp thực hiện trong năm 2013.

Bộ GD&ĐT cũng yêu cầu các cục, vụ, viện, văn phòng báo cáo các nội dung cụ thể liên theo lĩnh vực phụ trách liên quan đến bình đẳng giới.

Báo cáo gửi về Bộ trước ngày 15/2/2013 để tổng hợp, xây dựng báo cáo gửi Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Lập Phương