- Thực tế thì các vấn đề tình dục vẫn ‘ăn khách’, nhưng không phải là những vấn đề tình dục nghiên túc mà là tình dục trong cách phim hài!