Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự án Pháp lệnh án phí, lệ phí Tòa án; Xem xét quyết định việc bổ sung biên chế và số lượng thẩm phán Tòa án Nhân dân các cấp năm 2009 và 2010.