Kết quả này được công nhận với các đơn vị có hồ sơ thông tin doanh nghiệp minh bạch gửi về ban tổ chức để thực hiện công đoạn thẩm định.