Quốc hội khóa XIV thông qua Nghị quyết về Kế hoạch tài chính quốc gia giai đoạn 2016-2020 với tổng thu 6.864 nghìn tỷ đồng và tổng chi 8.015 nghìn tỷ đồng.

Ke hoach tai chinh quoc gia giai doan 2016-2020 - Anh 1

Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIV thông qua Nghị quyết về Kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2016-2020 với tổng thu 6.864 nghìn tỷ đồng và tổng chi 8.015 nghìn tỷ đồng./.