Ngày 19/02/2008, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Nguyễn Văn Giàu đã ban hành Kế hoạch hành động của NHNN Việt Nam để triển khai kịp thời, có hiệu quả các giải pháp về tiền tệ, tín dụng và ngân hàng theo chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 09/01/2009, Nghị quyết 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008, Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 và quyết định 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 nhằm kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, góp phần ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội và đảm bảo an toàn hệ thống ngân hàng.