Bài 2: Nội dung hoạt động

Rà soát văn bản Trong công tác bảo vệ môi trường ngành y tế việc rà soát, xây dựng và kiện toàn hệ thống văn bản, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về bảo vệ môi trường ngành y tế là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Các văn bản cần rà soát, xây dựng và kiện toàn là: Hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hướng dẫn về công tác bảo vệ môi trường trong ngành y tế; Hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa Bộ Y tế và Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường; Quy định về quản lý các nhiệm vụ, dự án, đề án bảo vệ môi trường sử dụng phần ngân sách sự nghiệp môi trường do Bộ Y tế quản lý trực tiếp; Kế hoạch xử lý chất thải lỏng y tế, chất thải rắn y tế trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; Thông tư hướng dẫn kỹ thuật về phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý đối với từng loại chất thải trong các cơ sở y tế; Hướng dẫn công tác kiểm tra, báo cáo trong lĩnh vực bảo vệ môi trường ngành y tế; Quy định về phương pháp quan trắc phân tích môi trường và quản lý số liệu quan trắc môi trường trong các cơ sở y tế; Quy trình xử lý ban đầu đối với chất thải rắn y tế có khả năng tái chế; Quy định quản lý chất thải y tế cho trạm y tế tuyến xã; Các hướng dẫn đánh giá tác động sức khỏe cộng đồng do ô nhiễm môi trường; Hướng dẫn kỹ thuật về xử lý khí thải trong các cơ sở y tế và xây dựng các tiêu chuẩn về môi trường tại các khoa đặc thù của bệnh viện... Cần chỉ hướng dẫn kỹ thuật về xử lý khí thải trong các cơ sở y tế. Khắc phục tình trạng ô nhiễm Khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường tại các cơ sở y tế có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao: Đối với các cơ sở khám chữa bệnh: - Tuyến Trung ương: Xây dựng mới hoặc cải tạo hệ thống xử lý chất thải, đảm bảo 100% bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế thực hiện xử lý chất thải y tế đảm bảo tiêu chuẩn môi trường. Đối với chất thải rắn y tế: Xây dựng và trang bị hoàn chỉnh hệ thống thu gom, phân loại và vận chuyển chất thải trong bệnh viện, chuyển đến khu xử lý tập trung của tỉnh, thành phố. Đối với các bệnh viện hoặc khoa trong bệnh viện có tính đặc thù lây nhiễm cao... trang bị các thiết bị khử khuẩn tại chỗ rồi vận chuyển đến khu xử lý tập trung. Đối với chất thải lỏng: Trang bị hệ thống xử lý nước thải cho tất cả các bệnh viện tuyến Trung ương. Sử dụng công nghệ phù hợp với đặc điểm tình hình của từng bệnh viện, đảm bảo đạt tiêu chuẩn môi trường. - Tuyến tỉnh, ngành: Xây dựng mới hoặc cải tạo hệ thống xử lý chất thải, đảm bảo 70% các bệnh viện tuyến tỉnh, ngành (trong đó 100% bệnh viện nằm trong danh sách tại Quyết định 64/2003/QĐ-TTg ngày 22/4/2003 của Thủ tướng Chính phủ) thực hiện xử lý chất thải y tế đảm bảo tiêu chuẩn môi trường. Đối với chất thải rắn: Thực hiện phương án xử lý giống như các bệnh viện tuyến Trung ương, chú trọng phát triển mô hình xử lý theo cụm bệnh viện. Trang bị lại hệ thống thu gom, lưu giữ và vận chuyển chất thải rắn trong bệnh viện và thiết bị xử lý chất thải rắn nguy hại tại chỗ. Đối với nước thải: Cải tạo, nâng cấp hệ thống nước thải bệnh viện và đầu tư trang bị mới hệ thống xử lý nước thải. - Tuyến huyện: Xây dựng mới hoặc cải tạo hệ thống xử lý chất thải y tế, đảm bảo 50% các cơ sở có thực hiện xử lý chất thải y tế đảm bảo tiêu chuẩn môi trường. Đối với chất thải rắn: Triển khai thu gom và phân loại tại nguồn và vận chuyển đến nơi xử lý tập trung nếu khoảng cách phù hợp. Đối với những huyện xa, không có điều kiện xử lý tập trung, đầu tư trang thiết bị xử lý rác thải y tế nguy hại tại chỗ như thiết bị khử khuẩn. Đối với chất thải lỏng: Cải tạo hoặc xây mới hệ thống xử lý nước thải với công nghệ phù hợp. - Tuyến xã: Thực hiện xử lý ban đầu chất thải y tế trước khi thải ra môi trường tại 100% các cơ sở y tế. Với đặc điểm khối lượng chất thải rắn và lỏng không nhiều, phương án xử lý tại chỗ là phù hợp cho các đơn vị này. Đối với chất thải rắn y tế, sử dụng thiết bị hủy kim tiêm, khử khuẩn chất thải lây nhiễm, sau đó xử lý như chất thải thông thường. Đối với chất thải lỏng, có thể sử dụng phương án khử trùng bằng dung dịch sát khuẩn trước khi xả thải ra môi trường. Đối với các viện nghiên cứu, các trường đại học y, dược, cơ sở sản xuất thuốc: Xây dựng mới hoặc cải tạo hệ thống xử lý chất thải y tế, đảm bảo 100% các cơ sở thực hiện xử lý chất thải y tế đảm bảo tiêu chuẩn môi trường. Đối với chất thải rắn: Lựa chọn phương án phân loại tại nguồn và xử lý tập trung. Đối với chất thải lỏng: Đầu tư và xây dụng mới hệ thống xử lý nước thải với công nghệ phù hợp. Đối với trung tâm thuộc hệ y tế dự phòng tuyến tỉnh: Xây dựng mới hoặc cải tạo hệ thống xử lý chất thải y tế, đảm bảo 70% các cơ sở y tế thực hiện xử lý chất thải y tế đảm bảo môi trường. Đối với chất thải rắn, áp dụng phương pháp phân loại tại nguồn và xử lý tập trung. Đối với chất thải lỏng: Xây dựng hệ thống xử lý chất thải lỏng với công nghệ phù hợp. Đối với trung tâm y tế huyện: Thực hiện xử lý chất thải ban đầu trước khi thải ra môi trường tại 100% cơ sở. Ngoài việc khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường tại các cơ sở y tế có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao, cần kiểm tra, giám sát, đánh giá tác động môi trường và thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền về bảo vệ môi trường trong ngành y tế cho cán bộ y tế, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và cộng đồng; Tập huấn và nâng cao năng lực về quản lý chất thải y tế cho lãnh đạo, nhân viên làm công tác môi trường trong ngành y tế và các cán bộ liên quan, đảm bảo 100% cơ sở y tế có cán bộ được tập huấn... (Chuyên mục này có sự phối hợp của Cục Y tế Dự phòng và Môi trường) Thu Hằng