(Danong.com) Ha Joo Hyun và Kim Eun Jung sẽ là thành viên mới của nhóm Jewelry.