[Kênh14] - Nhân khi Luân "ka" đang bận túi bụi, có người đã tranh thủ "nhái bén" anh í.