iPhone SE 2017 không viền, có quét mống mắt là ý tưởng của nhóm thiết kế DBS Designing.