Ngày 25/01/2016, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận hồ sơ đăng ký công ty đại chúng của Công ty Cổ phần Intimex Việt Nam.

Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 0100108039 đăng ký lần đầu ngày 01/7/2009, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 15/5/2015 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp với vốn điều lệ là 250 tỷ đồng./.