Báo cáo sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn CTCP Dược phẩm Imexpharm như sau:

Tài liệu đính kèm: IMP: Báo cáo sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn