Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cho biết, ngày 1/3/2011 là ngày ĐKCC chốt danh sách cổ đông hưởng cổ tức năm 2010 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 20% của CTCP Phát triển hạ tầng kỹ thuật (IJC).

Theo đó, vào ngày chốt danh sách, mỗi cổ đông sở hữu 01 CP tại Công ty sẽ nhận được 3.000 đồng vào ngày 14/3/2011. Được biết, Quý IV/2010 lợi nhuận sau thuế của IJC tăng 5,51 lần so với cùng kỳ khi đạt 130,97 tỷ đồng, nâng lợi nhuận lũy kế cả năm lên 208,87 tỷ đồng. HOSE