Báo cáo tài chính chi tiết 6 tháng đầu đã soát xét năm 2009 của Công ty cổ phần Xây dựng Sông Hồng (HNX: ICG):

* File đính kèm