TTO - Hãng IBM (International Business Machines) đã mua Công ty phần mềm Cognos Canada với giá 5 tỷ USD, tương đương với 58 USD cho một đơn vị cổ phiếu.