Giờ đây người dùng có thể tạo ra tới 5 chỉ mục tài liệu riêng rẽ, do đó cho phép họ tìm kiếm trong một tập cụ thể thay vì tìm kiếm trong toàn thể kho dữ liệu.Chi tiết...