Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thông báo 2/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền, ngày 4/11 là thời hạn đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức đợt 1/2010 bằng tiền của Công ty Cổ phần Hùng Vương (mã HVG-HOSE).

Theo đó, ngày 30/11, HVG sẽ tạm ứng cổ tức đợt bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Địa điểm thực hiện: Đối với các cổ đông đã lưu ký chứng khoán, sẽ nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản. Đối với các cổ đông chưa lưu ký chứng khoán sẽ nhận cổ tức tại phòng Kế toán, trụ sở Công ty Cổ phần Hùng Vương, lô 44, Khu công nghiệp Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.