Ông, bà Nguyễn Tráng Niên - Phạm Thị Ly Na khiếu nại (KN) Quyết định số 8212 ngày 24/11/2015 của Chủ tịch UBND TP Huế vì cho rằng thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi là GCN) đã cấp cho ông, bà không đúng quy định.

Ông, bà yêu cầu hủy Quyết định 3692/QĐ-UBND ngày 11/6/2015 của UBND TP Huế về việc thu hồi GCN đã cấp tại địa chỉ nêu trên.

Tại Quyết định giải quyết KN lần đầu số 8212, Chủ tịch UBND TP Huế đã bác nội dung KN của ông, bà Nguyễn Tráng Niên - Phạm Thị Ly Na vì không có cơ sở giải quyết.

Ngày 7/9/2016, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các ban, ngành liên quan đã tổ chức đối thoại với ông, bà Nguyễn Tráng Niên - Phạm Thị Ly Na để làm rõ nội dung, yêu cầu của người KN. Tại buổi đối thoại, sau khi nghe các ngành liên quan phân tích, giải thích, ông, bà không rút đơn KN, không cung cấp thêm được chứng cứ, tình tiết gì mới và vẫn giữ nguyên nội dung KN Quyết định số 8212 của Chủ tịch UBND TP Huế.

Theo kết luận của lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, sau khi UBND TP Huế ban hành Thông báo số 26 ngày 5/2/2015 về việc thu hồi GCN đã cấp cho ông, bà Nguyễn Tráng Niên - Phạm Thị Ly Na; ngày 9/2/2015, ông, bà có đơn KN.

Theo quy định tại Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình giải quyết KN hành chính, Điểm b, Khoản 4, Điều 87 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai năm 2013, Công văn số 3144 ngày 1/8/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc giải đáp vướng mắc liên quan đến KN việc cấp, thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì sau khi nhận được đơn KN của ông, bà Nguyễn Tráng Niên - Phạm Thị Ly Na KN Thông báo số 26, Chủ tịch UBND TP Huế phải thực hiện thụ lý, xác minh nội dung KN, tổ chức đối thoại, ban hành quyết định giải quyết KN lần đầu theo thẩm quyền. Trên cơ sở quyết định giải quyết KN lần đầu của Chủ tịch UBND TP Huế, quyết định giải quyết KN lần hai của Chủ tịch UBND tỉnh (nếu ông, bà Nguyễn Tráng Niên - Phạm Thị Ly Na không đồng ý với quyết định giải quyết lần đầu của Chủ tịch UBND TP Huế và tiếp tục KN đến Chủ tịch UBND tỉnh), UBND TP Huế mới ra quyết định thu hồi GCN đã cấp cho ông, bà.

Tuy nhiên, Chủ tịch UBND TP Huế chưa xem xét, giải quyết KN đối với nội dung KN Thông báo thu hồi GCN, đã ban hành Quyết định số 3692 ngày 14/6/2015 thu hồi GCN đã cấp cho ông, bà Nguyễn Tráng Niên - Phạm Thị Ly Na là không đúng trình tự, thủ tục pháp luật quy định.

Đồng thời, sau khi có đơn KN, Chủ tịch UBND TP Huế đã ban hành Quyết định giải quyết KN lần đầu số 8212 ngày 24/11/2015 giữ nguyên Quyết định số 3692 là không phù hợp.

Do việc thu hồi GCN, giải quyết KN lần đầu của Chủ tịch ƯBND TP Huế vi phạm về trình tự, thủ tục nên cần phải hủy các quyết định nêu trên để xem xét, giải quyết lại vụ việc theo đúng quy định.

Vì vậy, về nội dung (kết luận việc cấp, thu hồi GCN cho ông, bà Nguyễn Tráng Niên - Phạm Thị Ly Na đúng hay sai), Chủ tịch UBND tỉnh không xem xét, kết luận tại quyết định giải quyết KN này mà sẽ được Chủ tịch UBND TP Huế quyết định cụ thể trong quá trình xem xét, giải quyết lại vụ việc theo thẩm quyền.

Từ những nhận định và căn cứ trên, mới đây, tại Quyết định số 2210, lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã công nhận nội dung ông, bà Nguyễn Tráng Niên - Phạm Thị Ly Na KN Chủ tịch UBND TP Huế thu hồi GCN và ban hành quyết định giải quyết KN lần đầu đối với trường hợp của ông, bà là có cơ sở. Lý do: Quyết định thu hồi GCN và quyết định giải quyết KN lần đầu vi phạm về trình tự, thủ tục quy định của pháp luật.

Lãnh đạo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu Chủ tịch UBND TP Huế hủy Quyết định giải quyết KN lần đầu số 8212 và Quyết định số 3692 về việc thu hồi GCN đã cấp cho ông, bà Nguyễn Tráng Niên - Phạm Thị Ly Na. Xem xét giải quyết KN, kiến nghị của công dân theo đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền pháp luật quy định.

Trong thời hạn pháp luật quy định, kể từ ngày nhận được quyết định này, nếu không đồng ý, ông, bà Nguyễn Tráng Niên - Phạm Thị Ly Na có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại tòa án theo quy định Luật Tố tụng hành chính.

Thạch Hãn