(ĐTCK) Ngày 18/4/2012, CTCP Tasco (HUT) đã tổ chức thành công ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2011.

Đại hội đã thông qua phương án trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2011 là 12%. Phần lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ được bổ sung vào Quỹ đầu tư phát triển.

Đại hội thông qu kết quả kinh doanh năm 2011 với chỉ tiêu doanh thu 968 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 83 tỷ đồng, EPS đạt 1.859 đồng/cổ phiếu.

Đại hội đã thông qua định hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2012 - 2017 với sản phẩm chiến lược là thầu xây dựng và sản phẩm đầu tư bất động sản với tiêu chí cạnh tranh là chi phí thấp.

Chỉ tiêu kế hoạch giai đoạn 2012 - 2016 của HUT

Chỉ tiêu

2012

2013

2014

2015

2016

Tăng trưởng hàng năm

Doanh thu (tỷ đồng)

1.500

2.200

3.200

4.400

6.500

50%

Cổ tức (%)

15%

20%

30%

30%

35%

5%

Lợi nhuận gộp (tỷ đồng)

130

230

405

575

800

58%

Vốn điều lệ (tỷ đồng)

700

700

1.000

1.000

1.500

28%

Đại hội cũng bầu HĐQT và Ban kiếm soát mới. Theo đó, HĐQT nhiệm kỳ 2012-2017 của HUT gồm 7 thành viên ông Pham Quang Dũng (Chủ tịch HĐQT), ông Phạm Văn Lương (Phó chủ tịch HĐQT)và 5 ủy viên là bà Nguyễn Thị Thúy, bà Phạm Thị Nhàn, bà Trần Thị Thanh Tân, ông Vũ Quang Lâm và ông Cao Văn Hưng.

Ban kiểm soát mới của HUT gồm 3 thành viên gồm ông Phạm Huy Hoàng (Trưởng ban), ông Phạm Hồng Điệp và ông Nguyễn Văn Đoàn.

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát mới ra mắt cổ đông

Đại hội cũng thông qua việc bổ nhiệm ông Cao Văn Hưng giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty.

T.Lê

Ý KIẾN PHẢN HỒI CỦA BẠN

Tên của bạn

Email của bạn

Nhập mã