Ông Phạm Văn Hải, anh ruột ông Phạm Quang Dũng - Chủ tịch HĐQT CTCP Tasco (HNX: HUT) đăng ký bán hết 336,000 cp (tỷ lệ 0.4% vốn) từ ngày 08/07 đến 04/08 để giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân.

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Ông Phạm Văn Hải
- Mã chứng khoán: HUT
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 336,000 CP (tỷ lệ 0.4%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Phạm Quang Dũng
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Anh ruột
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 6,485,794 CP (tỷ lệ 7.66%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 336,000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Giải quyết tài chính cá nhân.
- Phương thức giao dịch: Khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 08/07/2014
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 04/08/2014.

HNX