Bộ Quốc phòng giao Cục Quân lực (Bộ Tổng Tham mưu) chủ trì, phối hợp với Cục Kinh tế và các cơ quan liên quan, nghiên cứu đề xuất thành lập xí nghiệp sản xuất – xây dựng và dịch vụ ở một số đoàn kinh tế - quốc phòng (KT-QP)...