Thực hiện theo bộ tiêu chí quốc gia về NTM, đến hết năm 2013, toàn tỉnh đạt bình quân 9,3 tiêu chí/xã, tăng 2,5 tiêu chí/xã so với năm 2012. Trong đó có 2 xã đạt 15 - 18 tiêu chí, 43 xã đạt 10 - 14 tiêu chí, 100 xã đạt 5 - 9 tiêu chí. Nhiều địa phương đang trên chặng đường nước rút để sớm về đích trong thực hiện xây dựng NTM, đạt nhiều tiêu chí như các xã: Tân Quang (Văn Lâm), Mễ Sở (Văn Giang), Nhật Tân (Tiên Lữ), Bình Minh (Khoái Châu)…

Thực hiện theo bộ tiêu chí quốc gia về NTM, đến hết năm 2013, toàn tỉnh đạt bình quân 9,3 tiêu chí/xã, tăng 2,5 tiêu chí/xã so với năm 2012. Trong đó có 2 xã đạt 15 - 18 tiêu chí, 43 xã đạt 10 - 14 tiêu chí, 100 xã đạt 5 - 9 tiêu chí. Nhiều địa phương đang trên chặng đường nước rút để sớm về đích trong thực hiện xây dựng NTM, đạt nhiều tiêu chí như các xã: Tân Quang (Văn Lâm), Mễ Sở (Văn Giang), Nhật Tân (Tiên Lữ), Bình Minh (Khoái Châu)…

N. P