UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành Quyết định quy định mức bình quân diện tích đất sản xuất đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi, sống bằng nghề lâm nghiệp, nông nghiệp trên địa bàn tỉnh...

Theo đó, đối tượng được cấp đất sản xuất là hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo sinh sống ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi; hộ nghèo ở thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III được phê duyệt tại Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 - 2020 theo tiêu chí hộ nghèo quy định tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/ 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016- 2020 sống bằng nghề nông, lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Hue: Cap toi da 2,5 ha dat rung san xuat cho ho ngheo vung dac biet kho khan - Anh 1

Mức được cấp đất sản xuất như sau: 01 ha đối với đất trồng cây hàng năm (đất trồng lúa và cây hàng năm khác); 01 ha đối với đất nuôi trồng thủy sản; 01 ha đối với đất xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại động vật khác được pháp luật cho phép; 2,5 ha đối với đất trồng cây lâu năm; 2,5 ha đối với đất rừng sản xuất.

Mức bình quân diện tích đất đất sản xuất nêu trên là cơ sở để so sánh đối chiếu, xác định đối tượng hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo thiếu hoặc chưa có đất sản xuất và mức thụ hưởng chính sách hỗ trợ theo Quyết định 2085/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Quyết định sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11/9/2017.

Tin, ảnh: Văn Dinh