(ATPvietnam.com) -CTCP Xi măng Hà Tiên 1 (mã chứng khoán: HT1) thông báo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý II/2009 và lũy kế 6 tháng đầu năm 2009.

* Cơ sở dữ liệu về cổ phiếu HT1 * Nhìn nhận của giới đầu tư về HT1 Theo đó, doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý II/2009 đạt 726,6 tỷ đồng, tăng 11,79% so với cùng kỳ năm 2008 (tương đương tăng 76,63 tỷ đồng). Lũy kế 6 tháng đầu năm 2009 đạt 1.288,5 tỷ đồng, tăng 8,37% so với cùng kỳ năm 2008 (tương đương tăng 99,5 tỷ đồng). Lợi nhuận sau thuế quý II/2009 đạt 61,767 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đầu năm 2009 công ty lãi 77,687 tỷ đồng. Cùng kỳ năm 2008, trong quý II, công ty lỗ 15,7 tỷ đồng và 6 tháng lỗ 2,413 tỷ đồng). Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu quý II/2009 là 564 đồng, lũy kế 6 tháng EPS đạt 709 đồng. So với quý I/2009, Quý II/2009 lợi nhuận trước thuế là 70,63 tỷ đồng tăng hơn 52,44 tỷ đồng so với quý I/2009 do nguyên nhân do Sản lượng tiêu thụ quý II/2009 tăng hơn 28% so với quý I/2009 nên doanh thu quý II tăng 29%, nhưng tốc độ tăng doanh thu cao hơn tốc độ tăng giá vốn nên lợi nhuận gộp quý II/2009 tăng so với quý I/2009 là 68,7 tỷ đồng. Mặt khác, chi phí tài chính quý II/2009 so với quý 1/2009 giảm 7,3 tỷ chủ yếu do hoàn nhập dự phòng giảm giá chứng khoán trong quý II/2009 và chi phí bán hàng quý II/2009 so với quý I/2009 tăng 14,7 tỷ do tăng chi phí quảng cáo, khuyến mại Ngoài ra, chi phí quản lý quý II/2009 so với quý I/2009 tăng 4,5 tỷ do tăng phí tư vấn, tiền lương và chi phí khác… Năm 2009, HT1 dự kiến sản lượng tiêu thụ là 3 triệu tấn, doanh thu thuần đạt 3.180 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 180 tỷ đồng cổ tức 10% Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý II/2009 của HT1: Chỉ tiêu Quý II/2009 Lũy kế từ đầu năm Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh 727,449,095,057 1,290,809,526,545 Các khoản giảm trừ doanh thu 847,481,300 2,285,958,000 Doanh thu thuần 726,601,613,757 1,288,523,568,545 Giá vốn hàng bán 568,659,477,097 1,041,434,166,133 Lợi nhuận gộp 157,942,136,660 247,089,402,412 Doanh thu hoạt động tài chính 6,061,014,324 6,434,122,222 Chi phí tài chính 18,974,324,373 45,298,740,434 Chi phí bán hàng 39,799,824,772 64,810,600,379 Chi phí quản lý doanh nghiệp 26,302,652,232 48,057,698,764 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 78,926,349,607 95,356,485,057 Thu nhập khác 1,867,083,887 3,624,152,653 Chi phí khác 10,162,904,088 10,162,904,088 Lợi nhuận khác -8,295,820,201 -6,538,751,435 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 70,630,529,406 88,817,733,622 Thuế TNDN hiện hành 8,862,697,817 11,138,928,677 Thuế TNDN hoãn lại 0 0 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 61,767,831,589 77,678,804,945 Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu 564 709 Kết thúc phiên giao dịch ngày 28/7, cổ phiếu HT1 giảm 300 đồng (tương đương giảm 1,92%) xuống 15.300 đồng/cổ phiếu và có 44.380 cổ phiếu được chuyển nhượng thành công. Ngày Giá Thay đổi giá %Thay đổi Khối lượng giao dịch 28/07/2009 15.3 -0.3 -1.92 44,380 27/07/2009 15.6 -0.2 -1.27 54,250 24/07/2009 15.8 0.7 4.64 112,910 23/07/2009 15.1 0.3 2.03 25,490 22/07/2009 14.8 0.2 1.37 24,450 Hoàng Khánh Các tin liên quan HT1: chào bán riêng lẻ 392.480 cổ phiếu cho TCT Xi măng Việt Nam Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông ASP, VNA, NTL, HT1, VST, FBT HT1: anh Thành viên BKS đăng ký bán 20.000 cổ phiếu từ 5/6 HT1: quý I/2009 lợi nhuận 15,91 tỷ, tăng 19,84%, EPS đạt 183 đồng HT1: 5/5 không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2008 bằng tiền tỷ lệ 5,5% HT1: 5/5 không hưởng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm tỷ lệ 100:26 HT1: được chấp thuận chào bán 22.607.520 cổ phiếu ra công chúng HT1: năm 2008 lãi 70,47 tỷ, giảm 29,7%, EPS đạt 801 đồng HT1: xin ý kiến cổ đông về việc thay đổi phương án phát hành thêm HT1: 9 tháng 2008 lãi 20 tỷ, giảm 64%, EPS đạt 230 đồng