Mới đây, tại cuộc họp tổng kết 5 năm đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể ngành giao thông vận tải, Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng cho biết, vận tải theo mô hình hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đang có xu hướng tăng lên về số lượng và kết quả kinh doanh. Đây là một điều trái ngược với tình hình các công ty vận tải Nhà nước hiện nay.