Hội đồng Cạnh tranh Việt Nam và Hội đồng Cạnh tranh Pháp vừa ký kết biên bản ghi nhớ, hợp tác về nâng cao năng lực thực thi luật và chính sách cạnh tranh cho Việt Nam.