Ngày 27/9, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học nghệ thuật Trung ương đã tiến hành kỳ họp thứ X.

Ông Phùng Hữu Phú, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học nghệ thuật Trung ương chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp này, Hội đồng đánh giá hoạt động trong quý III, triển khai hoạt động của Hội đồng trong quý IV/2010; đóng góp ý kiến vào các nội dung mới dự thảo các văn kiện trình Đại hội XI của Đảng. Trong chương trình kỳ họp, Hội đồng có buổi làm việc với Đài Truyền hình Việt Nam về tình hình tuyên truyền, quảng bá các hoạt động văn học, nghệ thuật, trong đó có hoạt động lý luận, phê bình văn học nghệ thuật trên sóng VTV. Đóng góp ý kiến vào các dự thảo các văn kiện trình Đại hội XI của Đảng, các thành viên Hội đồng đã tập trung thảo luận về các nội dung: Xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; Phát triển, nâng cao chất lượng sáng tạo văn học, nghệ thuật; Phát triển các phương tiện thông tin đại chúng đồng bộ; Củng cố và tiếp tục xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phong phú, đa dạng; Bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hóa truyền thống, cách mạng; Mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế về văn hóa... Hội đồng xác định nhiệm vụ trọng tâm trong quý IV/2010 là tăng cường triển khai Đề án “Đấu tranh chống quan điểm sai trái trong văn học nghệ thuật, nhất là giai đoạn sát Đại hội Đảng;" Đề án “Nghiên cứu hoàn thiện mô hình tổ chức và cơ chế hoạt động của Hội đồng Lý luận, phê bình văn học nghệ thuật Trung ương." Hội đồng tiếp tục chuẩn bị nhân sự và hoàn thành các thủ tục xuất bản tạp chí Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật, dự kiến ra số đầu tiên vào tháng 1/2011. Hội đồng sẽ tổ chức các buổi làm việc với một số cơ quan đào tạo trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật: Viện Văn hóa và Phát triển (Học viện Chính trị Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh), Trung tâm viết văn Nguyễn Du (Hội Nhà văn), Khoa sáng tác (Đại học Văn hóa). Trong quý III, Hội đồng đã tổ chức tốt lớp tập huấn cho những người đang hoạt động trên lĩnh vực văn học nghệ thuật ở các trường đại học, các viện nghiên cứu, các cơ quan báo chí, tổ chức đoàn thể ở Trung ương và Hà Nội. Hội đồng tổ chức hai hội nghị ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện đại hội lần thứ XI của Đảng, tập hợp được nhiều ý kiến phát biểu tâm huyết của các nhà khoa học và nghệ sĩ ở hai miền đất nước, tổng hợp trình Ban Bí thư. Hội đồng khẩn trương hoàn thành Đề tài khoa học cấp Nhà nước. “Văn học, nghệ thuật Việt Nam trong quá trình thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội” và tiếp tục triển khai Đề án “chống các quan điểm sai trái trong văn học nghệ thuật"; tổ chức thành công Hội thảo toàn quốc văn học, nghệ thuật phản ánh hiện thực đất nước hôm nay./. Hương Thủy (TTXVN/Vietnam+)