Theo UNDP, VN có những loài động, thực vật phong phú nhất trên thế giới, một di sản thiên nhiên thực sự cần được luật pháp bảo vệ.