Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt quyết định biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách Nhà nước của các cơ quan hành chính nhà nước năm 2017.

Hon 269 nghin xuat bien che cong chuc trong nam 2017 - Anh 1

Hình minh họa.

Ngày 18/10/2016, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 1998/QĐ-TTg phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước của các cơ quan hành chính nhà nước và biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2017.

Theo đó, tổng biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách Nhà nước năm 2017 của các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước và cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài (không bao gồm Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, công chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập và cán bộ, công chức cấp xã) là 269.084.

Trong đó, biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước là 268.084 và biên chế công chức dự phòng là 1.000. Tổng biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước là 686 biên chế.

Như vậy, so với năm 2016, năm 2017 giảm 3.832 biên chế của các bộ, ngành và địa phương; giữ nguyên biên chế dự phòng, các hội đặc thù và cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài.

Nguyễn Xinh