Nhanh nhất: Bôi đen các cột cần vẽ Bấm Alt-F1 Nó sẽ tự tạo 1 sheet mới chứa biểu đồ từ vùng dữ liệu đang chọn Sau khi có biểu đồ, muốn sửa định dạng của serie nào thì bấm chọn biểu đồ đó, nháy phải, chọn chart-type rồi chọn (line, columns, area...) rồi OK

Nhanh nhất: Bôi đen các cột cần vẽ Bấm Alt-F1 Nó sẽ tự tạo 1 sheet mới chứa biểu đồ từ vùng dữ liệu đang chọn Sau khi có biểu đồ, muốn sửa định dạng của serie nào thì bấm chọn biểu đồ đó, nháy phải, chọn chart-type rồi chọn (line, columns, area...) rồi OK