QĐND Online – Sáng 17-4, Học viện Chính trị tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm đề cương về văn hóa Việt Nam (1943-2013) – Giá trị lịch sử và hiện thực”. Trung tướng Phạm Xuân Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam dự.

Phát biểu đề dẫn tại hội thảo, Thiếu tướng, PGS.TS Nguyễn Đình Minh, Giám đốc Học viện Chính trị nhấn mạnh: Hội thảo lần này nhằm tiếp tục làm rõ và khẳng định những vấn đề lý luận, thực tiễn và ý nghĩa lịch sử của Đề cương về văn hóa Việt Nam; trên cơ sở đó kế thừa vận dụng vào xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại; góp phần vào thành công của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đồng thời, kết quả hội thảo sẽ được vận dụng vào nghiên cứu, giảng dạy và học tập tại Học viện Chính trị và các học viện, nhà trường quân đội trong thời gian tới.

GS. TS Đinh Xuân Dũng, Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương, Phó chủ tịch Hội đồng lý luận phê bình văn học nghệ thuật Trung ương phát biểu tham luận tại hội nghị

Tại hội thảo, các nhà nghiên cứu đã tập trung lý giải vì sao Đảng ta mới ra đời, nhưng đã sớm nhận thức đúng vai trò và sức mạnh của văn hóa; sự trung thành và vận dụng sáng tạo quan điểm của Chủ nghĩa Mác – Lênin về văn hóa vào thực tiễn cách mạng Việt Nam; làm rõ những vấn đề mới về lý luận, thực tiễn văn hóa cần giải quyết trong tình hình hiện nay; những giá trị văn hóa cần kế thừa, phát huy, vấn đề giao lưu, hội nhập, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại; làm rõ vai trò của khoa học xã hội và nhân văn quân sự trong nghiên cứu xây dựng văn hóa Đảng, văn hóa lãnh đạo và văn hóa quân sự.

Tin, ảnh: LÊ THÀNH