Ngọc Lan

Hoi nghi pho bien, quan triet ve Phap lenh Phap dien he thong quy pham phap luat - Anh 1

(Cadn.com.vn) - Sáng 15-11, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt nội dung cơ bản của Pháp lệnh Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật (QPPL) và Nghị định số 52/2015/NĐ-CP ngày 28-5-2015 của Chính phủ về cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật - Những việc cần triển khai thực hiện trong Công an nhân dân (CAND). Trung tướng, GS-TS Nguyễn Ngọc Anh, Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Bộ Công an, chủ trì hội nghị.

Ngày 16-4-2012, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Pháp lệnh Pháp điển hệ thống QPPL và có hiệu lực kể từ ngày 1-7-2013. Đây là văn bản quan trọng tạo cơ sở pháp lý nền tảng cho công tác xây dựng Bộ pháp điển của Nhà nước ta. Pháp lệnh đã chính thức bổ sung vào từ điển khoa học pháp lý định nghĩa về "pháp điển". Theo đó, pháp điển là việc cơ quan nhà nước rà soát, tập hợp, sắp xếp các QPPL đang còn hiệu lực trong các văn bản QPPL do cơ quan nhà nước ở trung ương ban hành, trừ Hiến pháp, để xây dựng Bộ pháp điển.

Bên cạnh đó, để đảm bảo cơ sở pháp lý cho việc vận hành, hoạt động của Hệ thống thông tin về văn bản QPPL thống nhất từ Trung ương đến địa phương, ngày 28-5-2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 52/2015/NĐ-CP về Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật. Nghị định quy định một số nội dung quan trọng về xây dựng, quản lý, duy trì, cập nhật, khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật và trách nhiệm của các cơ quan nhà nước; vấn đề sử dụng văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật...

Phát biểu tại Hội nghị, Trung tướng Nguyễn Ngọc Anh nêu rõ: Hội nghị phổ biến, quán triệt nội dung cơ bản của Pháp lệnh Pháp điển hệ thống QPPL và Nghị định số 52/2015/NĐ-CP là rất cần thiết, nhằm thống nhất nhận thức và nghiêm túc triển khai thực hiện công tác pháp điển hệ thống QPPL và hoạt động cập nhật, khai thác, sử dụng văn bản trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật trong CAND đạt hiệu quả cao nhất. Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe các báo cáo viên giới thiệu những nội dung cơ bản của 2 văn bản nêu trên và những việc cần triển khai thực hiện trong CAND.

Sau Hội nghị này, lãnh đạo, các cán bộ làm công tác pháp chế tại các đơn vị tiếp tục thực hiện Quyết định số 1555/QĐ-BCA ngày 29-4-2016 của Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Kế hoạch pháp điển hệ thống QPPL trong CAND và Kế hoạch số 89/KH-BCA ngày 6-4-2016 của Bộ trưởng Bộ Công an triển khai thực hiện Nghị định số 52/2015/NĐ-CP ngày 28-5-2015 của Chính phủ về Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật trong CAND. Theo đó, Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp sẽ tổ chức rà soát các văn bản do Bộ Công an ban hành, chủ trì xây dựng để cập nhật thông tin về hiệu lực văn bản vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật...