Theo các nhà phân tích, dù có sự thay đổi về quan điểm nhưng con đường gia nhập EU của Serbia còn rất nhiều chông gai, khi những mâu thuẫn về lợi ích vẫn còn tiềm ẩn trong quan hệ EU-Serbia.