Ngày 25/3, Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành phố tiến hành Hội nghị hiệp thương lần 2 để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, thành phố và ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIII.

Tại Hải Phòng, hội nghị thảo luận và thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIII, gồm 16 người, trong đó có 3 đại biểu nữ, chiếm 18,8%; 2 đại biểu trẻ tuổi, chiếm 12,5%; 2 đại biểu không phải là Đảng viên, chiếm 12,5%; có 2 đại biểu tái cử, chiếm 12,5% và 1 đại biểu tự ứng cử, chiếm 6,25%. Danh sách sơ bộ những người ứng cử Hội đồng Nhân dân thành phố khóa XIV gồm 115 người, trong đó có 27 đại biểu nữ, chiếm 23,5%; một đại biểu là người dân tộc, chiếm 0,86%; 13 đại biểu trẻ tuổi, chiếm 11,3%; 10 đại biểu không phải là Đảng viên, chiếm 8,7% và 22 đại biểu tái cử, chiếm 19,1%. Hội nghị hiệp thương lần thứ 2 thỏa thuận lập danh sách sơ bộ ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp thành phố nhiệm kỳ 2011-2016 tại Cần Thơ thống nhất thông qua danh sách 101 ứng cử viên. Thông qua các cuộc họp với cử tri tại cơ quan, đơn vị, tổ chức, nơi cư trú có 89/101 ứng cử viên được cử tri tín nhiệm 100%. Thực hiện chủ trương đảm bảo cơ cấu thành phần và cơ cấu kết hợp ứng cử viên trong bầu chọn, đại biểu được cử tri tín nhiệm giới thiệu cấp thành phố có tỷ lệ trẻ (dưới 35 tuổi) đạt 19,8%; đại biểu là nữ chiếm 39,6%; đại biểu không phải là Đảng viên chiếm 17,8% và đại biểu tôn giáo chiếm 3,96%. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hội nghị hiệp thương lần thứ hai bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân Thành phố khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016, đã thỏa thuận thống nhất lập danh sách sơ bộ 201 người ứng cử. Trong danh sách sơ bộ có 180 người được các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu, còn lại là 21 người tự ứng cử. Bà Võ Thị Dung, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố cho biết danh sách sơ bộ có 62 đại biểu nữ, 43 đại biểu trẻ tuổi (dưới 35 tuổi), 46 đại biểu không phải là Đảng viên, 10 đại biểu thuộc các dân tộc khác (gồm 7 đại biểu người Hoa, 2 đai biểu người Chăm và 1 đại biểu người Khmer) và 13 người theo các tôn giáo (gồm Phật giáo có 5 đại biểu, Công giáo với 4 đại biểu, Tin lành là 2 đại biểu và Hồi giáo có 2 đại biểu). Về trình độ học vấn, có 14 tiến sỹ, 49 thạc sỹ, 126 người trình độ đại học, 3 người trình độ cao đẳng và 9 người trình độ trung cấp. Tại tỉnh Quảng Bình, Hội nghị Hiệp thương lần thứ hai thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016 đã thống nhất lập danh sách 100 người từ 37 cơ quan, tổ chức, đơn vị. Trong đó có 33 đại biểu nữ, 16 đại biểu trẻ tuổi; 17 đại biểu ngoài Đảng, 2 đại biểu là người dân tộc thiểu số; 2 đại biểu Thiên chúa giáo và 2 đại biểu Phật giáo. Về trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ, có 2 phó giáo sư, 7 tiến sỹ, 76 thạc sỹ và đại học; trung cấp và phổ thông trung học 15 vị. Có 94 ứng cử viên đã được 100% cử tri nơi công tác tín nhiệm giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân khóa 2011-2016; 6 người đạt số phiếu từ 61-98%. Tại Hội nghị hiệp thương lần thứ hai ở Bình Thuận, 100% đại biểu đã thống nhất lập danh sách sơ bộ 91 người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ này. Từ ngày 29/3 đến ngày 10/4, Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp tiến hành tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử trị tại thôn, khu phố đối với người ứng cử ./. (TTXVN/Vietnam+)