KTNT - Các chi Hội Làm vườn (HLV) thường chú trọng vào những con số năng suất, sản lượng. Riêng HLV Cổ Tiết (Tam Nông - Phú Thọ) nhấn mạnh số tiền thu nhập. Điều này nghe qua có vẻ "thực dụng", nhưng đó lại là cơ sở xác đáng để đánh giá công tác phát triển kinh tế VAC của Hội.