Hanoinet - VCCI cho biết, kể từ thời điểm này, các hiệp hội, cộng đồng doanh nghiệp có thể đề nghị Hội đồng TRC hướng dẫn, tư vấn và hỗ trợ cụ thể để đối phó với bất kỳ nguy cơ hay thực tế bị kiện chống bán phá giá, chống trợ cấp hay tự vệ ở bất kỳ thị trường xuất khẩu nào.