– Chiều 24/3, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương đã làm việc với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về chế độ, chính sách đối với hoạt động văn học, nghệ thuật theo tinh thần Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”. Đồng chí Phùng Hữu Phú, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng cùng các đồng chí Lê Tiến Thọ và Lê Khánh Hải, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã báo cáo về tình hình triển khai Nghị quyết 23-NQ/TW ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”. Thực hiện công văn số 73-KH/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc “Kế hoạch triển khai thực hiện các đề án Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về văn học, nghệ thuật”, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được giao thực hiện 5 đề án. Cho đến nay, tiến độ triển khai các dự án đã đạt được một số kết quả bước đầu đáng khích lệ. Trên cơ sở đề xuất của Đề án 1, Thủ tướng Chính phủ đã có Công văn số 248/TTG-KGVX ngày 20/2/2010 đồng ý bổ sung 30 tỷ đồng để hỗ trợ cho các hoạt động sáng tạo của Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam và các Hội Văn học nghệ thuật chuyên ngành ở Trung ương, địa phương năm 2010. Đồng ý việc điều chính tăng kinh phí giải thưởng văn học, nghệ thuật hàng năm. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tích cực phối hợp với Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Bộ Tài chính triển khai thống nhất phân bổ kinh phí, động viên khuyến khích các văn nghệ sỹ sáng tác nhiều tác phẩm có chất lượng cao. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đã phối hợp với Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật xây dựng và trình Chính phủ Đề án Tiếp tục hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật của các Hội Văn học nghệ thuật chuyên ngành Trung ương và các hội văn học nghệ thuật địa phương, tiếp tục hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao ở Trung ương và địa phương giai đoạn 2011 – 2015 với tổng kinh phí là 425 tỷ đồng. Ngoài ra, Bộ cũng đã phối hợp với các Bộ, Ban, Ngành, các cơ quan chức năng để tổ chức các cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật, các lớp đào tạo, bồi dưỡng tác giả, các hội diễn sân khấu; tổ chức các đoàn khảo sát; xây dựng văn bản Luật sửa đổi… Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng các đề án, Bộ cũng đã gặp một số khó khăn vướng mắc. Việc xin ý kiến của các Bộ, ngành chiếm quá nhiều thời gian vì một số Bộ ngành trả lời văn bản quá thời hạn quy định. Do đặc thù của ngành văn hóa, đặc biệt là trong lĩnh vực văn học nghệ thuật, yêu cầu việc xây dựng các đề án với các chỉ tiêu cụ thể, cần định lượng là rất khó khăn. Ngân sách dành cho ngành văn hóa nói chung và tài trợ đặt hàng nói riêng còn thấp so với nhu cầu thực tế. Các đại biểu tham gia hội nghị đã phát biểu ý kiến đóng góp thảo luận để thúc đẩy việc triển khai các đề án chưa thực hiện được triệt để. Tại buổi làm việc, đồng chí Phùng Hữu Phú đã ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong việc triển khai các đề án. Hội đồng cũng chia sẻ những khó khăn, vướng mắc của Bộ trong quá trình thực hiện triển khai các dự án này. Thời gian tới, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần phối hợp với Hội đồng, triển khai tuyên truyền về phê bình văn học nghệ thuật trên các phương tiện truyền thông đại chúng, về diễn đàn văn học nghệ thuật trong và ngoài nước, mời đại diện Bộ Ngoại giao, Ban Đối ngoại Trung ương cùng tham dự, tăng cường công tác đưa phim ảnh, các loại hình văn hóa nghệ thuật về với đồng bào ở nông thôn, vùng sâu, vùng xa; bàn sâu về việc xuất bản các tác phẩm văn học nghệ thuật, về nhuận bút và phát hành; quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật của Việt Nam ra nước ngoài... Để thực hiện tốt các nhiệm vụ trên, đồng chí Phùng Hữu Phú đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần bám sát hơn, đôn đốc việc triển khai các đề án còn lại để Chính phủ sớm phê duyệt; đồng thời xây dựng cơ chế chính sách cụ thể cho những đề án đã được phê duyệt...