(PL)- Học viện Chính trị Công an nhân dân ngày 16-11 tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2014-2015 (khóa đầu tiên).

Học viện có nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, đào tạo cán bộ có trình độ ĐH, sau ĐH và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo chỉ huy các cấp thuộc lĩnh vực xây dựng lực lượng trong công an nhân dân.

Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang cho rằng công tác giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ về mọi mặt cho cán bộ là yếu tố then chốt trong công tác xây dựng lực lượng công an nhân dân. Bộ trưởng yêu cầu nhà trường khẩn trương hoàn chỉnh hệ thống chương trình đào tạo, bồi dưỡng ở các bậc học, ngành học; đáp ứng yêu cầu giáo dục, đào tạo cả trước mắt và lâu dài.

Năm học này, học viện đào tạo 154 học viên và chín lưu học sinh Lào trúng tuyển ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước ở Học viện An ninh nhân dân về đào tạo tại trường. Ngoài ra, đào tạo 90 học viên lớp cao cấp lý luận chính trị cho các sĩ quan tốt nghiệp tại các học viện, nhà trường công an nhân dân.

NGỌC BẢO