(GD&TD)-Đó là một trong những nội dung tại Kế hoạch về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, hội viên Hội nhà báo Việt Nam đến năm 2015 do Ban Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam vừa ban hành.

(GD&TD)-Đó là một trong những nội dung tại Kế hoạch về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, hội viên Hội nhà báo Việt Nam đến năm 2015 do Ban Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam vừa ban hành.

Chủ tịch Hồ Chí Minh

Kế hoạch có mục đích, yêu cầu,Tiếp tục nâng cao nhận thức cho hội viên Hội Nhà báo Việt Nam và người làm báo Việt Nam về nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thông qua đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức và hành động theo chuẩn mực đạo đức của cán bộ, hội viên Hội Nhà báo Việt Nam xây dựng phù hợp với đặc điểm, tình hình công tác của từng tập thể và cá nhân.

Nêu cao tinh thần tự giác, chủ động học tập, rèn luyện và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của từng cấp hội và từng hội viên. Đưa việc học tập và làm theo Bác Hồ trở thành nội dung thường xuyên, liên tục trong hoạt động của từng cấp hội và cơ quan báo chí, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết đại hội IX của Hội Nhà báo Việt Nam cũng như Nghị quyết Đại hội của từng cấp hội.

Mỗi cấp hội bám sát nhiệm vụ cụ thể của đơn vị mình, xây dựng chương trình, kế hoạch hàng năm và tổ chức có hiệu quả, có giám sát, sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng việc thực hiện học tập và làm theo Bác trong cuộc sống hàng ngày, đặc biệt là trong hành nghề báo chí.

Về nội dung thực hiện, tiếp tục tổ chức học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh theo từng chuyên đề, chú trọng phong cách làm báo Hồ Chí Minh.

Từng cấp hội, từng cơ quan báo chí xây dựng và thực hiện chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với đặc điểm hoạt động, tình hình cụ thể của từng cơ sở, gắn với Quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam.

Đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thành nội dung sinh hoạt thường xuyên của từng cấp hội; lồng ghép những nội dung liên quan đến tư tưởng, đạo đức, lối sống của hội viên với việc thực hiện các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và Nghị quyết Đại hội IX của Hội Nhà báo Việt Nam.

Xác định rõ trách nhiệm gương mẫu của hội viên và cán bộ Hội các cấp, nhất là lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu đơn vị trong việc học tập và làm theo Bác, thể hiện qua kết quả công việc, hiệu quả công tác, tác phong làm việc của từng tập thể, cá nhân hội viên.

Đẩy mạnh tuyên truyền về việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Tích cực hưởng ứng tham gia sáng tác, quảng bá các tác phẩm báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Giáo dục đạo đức nghề nghiệp, lối sống, tác phong làm báo của hội viên theo tư tưởng, tấm gươmg đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phát hiện, nêu gương những cá nhân, tập thể hội viên, nhà báo điển hình học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Kiểm tra định kỳ, sơ kết 6 tháng, tổng kết cả năm, bình xét khen thưởng về việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với việc tổ chức, thực hiện các chương trình công tác, phong trào thi đua trong từng cấp hội và từng cơ quan báo chí.

Về tổ chức thực hiện: Để đảm bảo tốt việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, lãnh đạo Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố, các Liên chi hội, Ban Thư ký các Chi hội quan tâm chỉ đạo thường xuyên, xây dựng chuẩn mực đạo đức, xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch toàn khóa, hàng năm theo các nội dung phù hợp.

Các cấp Hội, trước hết là lãnh đạo Hội các cấp phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tìm chọn các nội dung, hình thức tổ chức phù hợp, sinh động để đạt hiệu quả cao, thiết thực trong việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cũng như đối với công tác truyền thông báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Định kỳ sáu tháng một lần có sơ kết, hàng năm có tổng kết, đánh giá rút ra bài học kinh nghiệm, bình chọn những hội viên làm tốt những công việc đã đăng kí đề nghị Lãnh đạo Hội cơ sở và cấp trên khen thưởng. Các báo cáo tổng kết được gửi về Ban Công tác Hội Nhà báo Việt Nam để tổng hợp.

Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là chủ trương lớn của Đảng, là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, trong đó có các Hội Nhà báo Việt Nam. Trong đó, tiếp tục đẩy mạnh và đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phòng cách Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ thường xuyên, từ đó tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động trong tác nghiệp báo chí, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn tham nhũng, tiêu cực, xây dựng tổ chức Hội trong sạch và vững mạnh.

PV

,