Chiều 10-7, Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã tổ chức học tập, nghiên cứu chuyên đề về “nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân” và đăng ký làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Sau phần truyền đạt của đồng chí Đào Duy Quát, chuyên gia cao cấp Ban Tuyên giáo Trung ương về nội dung của chuyên đề, đảng bộ đã tiến hành đăng ký làm theo. Từ các tập thể đến cá nhân các đồng chí lãnh đạo Tập đoàn đều có chương trình hành động làm theo cụ thể và trình bày trước Đảng bộ để được các đồng chí đảng viên cùng góp ý và tham gia giám sát. Đồng chí Đinh La Thăng, Ủy viên Trung ương Đảng, với tư cách là Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị đã nhận rõ trọng trách của mình đối với Đảng, với đất nước, với Tập đoàn và toàn thể cán bộ, nhân viên, người lao động.thể hiện rõ trong bản đăng ký “làm theo”. Những hoạt động cụ thể của đồng chí được cụ thể hóa từ việc rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống đến việc hoàn thành các nhiệm vụ, chức trách được giao. Là Trưởng Ban chỉ đạo Cuộc vận động ở một đơn vị điểm do Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động lựa chọn, đồng chí xác định mình là người đi đầu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Thực hiện các tiêu chí như nói đi đôi với làm, tôn trọng tập thể, thực hiện nguyên tắc tập trung, dân chủ, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tự tiết giảm các chế độ, chính sách chưa cần thiết đối với bản thân; không tham nhũng và kiên quyết chống tham nhũng, tiêu cực; không lợi dụng quyền hạn, chức vụ, tư lợi cá nhân; giữ gìn đoàn kết nội bộ trên cơ sở thẳng thắn trong đấu tranh, phê bình và tự phê bình, luôn trung thực với Đảng. Thực hiện phương châm hành động: Đổi mới quyết liệt, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, quyết định kịp thời. Với tư cách là người đứng đầu Đảng ủy, Bí thư Đinh La Thăng đăng ký phấn đấu sẽ có ít nhất 50% tổ chức Đảng trực thuộc xếp loại trong sạch vững mạnh thực chất. Công đoàn Dầu khí và Đoàn thanh niên xếp loại thi đua xuất sắc. Đồng chí cũng đăng ký chỉ đạo Tập đoàn hoàn thành nhiệm vụ chính trị trong công tác xây dựng Đảng và sản xuất kinh doanh năm 2009; các chiến lược phát triển ngành dầu khí; triển khai các giải pháp thực hiện kiềm chế lạm phát, ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng và đảm bảo an sinh xã hội… Đồng chí Phùng Đình Thực, Tổng Giám đốc Tập đoàn đề ra phương châm hành động “Đồng tâm, hiệp lực, hiện đại hội nhập, tăng tốc phát triển”. Đồng chí nhận trách nhiệm là người trực tiếp thực hiện và chỉ đạo thực hiện tốt phương châm đó. Cụ thể, tập trung chỉ đạo điều hành đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2009 trên tất cả các lĩnh vực. Đặc biệt là đảm bảo sản lượng khai thác dầu khí ổn định, đẩy mạnh thực hiện những lĩnh vực dầu khí có thế mạnh, chỉ đạo và xây dựng chiến lược phát triển ngành dầu khí; đảm bảo đời sống, việc làm và thu nhập cho cán bộ, nhân viên, người lao động ... Các đồng chí ủy viên Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên HĐQT, các đồng chí Phó tổng giám đốc cũng đã lần lượt đọc bản đăng ký của mình trước toàn Đảng bộ với những chương trình hành động riêng, nhưng cùng chung mục tiêu là học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cùng xây dựng và phát triển Tập đoàn, bảo vệ lợi ích cho người lao động.Cách làm trên của Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí đã góp phần thực hiện tốt bước 2 Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, chuyển trọng tâm sang “làm theo”. Những kết quả mà Đảng bộ đạt được trong 2 năm rưỡi qua đã khẳng định Cuộc vận động đang ngày càng có tác động tích cực đến mọi hoạt động của cán bộ, đảng viên, công nhân viên và người lao động.