QĐND Online - Sáng 14-8, Thường vụ Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị (TCCT) tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XI) cho đội ngũ cán bộ chủ chốt, các đồng chí cấp ủy viên các cấp, cán bộ trưởng phòng các cơ quan nghiên cứu của các cơ quan, đơn vị thuộc TCCT.

QĐND Online - Sáng 14-8, Thường vụ Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị (TCCT) tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XI) cho đội ngũ cán bộ chủ chốt, các đồng chí cấp ủy viên các cấp, cán bộ trưởng phòng các cơ quan nghiên cứu của các cơ quan, đơn vị thuộc TCCT.
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Trung tướng Lương Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó chủ nhiệm TCCT, Bí thư Đảng ủy Cơ quan TCCT nêu bật vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng, những vấn đề đã được Ban Chấp hành Trung ương Đảng thảo luận, quyết nghị tại Hội nghị lần thứ 7. Kết quả của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 7 có giá trị định hướng và chỉ đạo sâu sắc toàn bộ hoạt động của Đảng, Nhà nước, nhân dân và toàn quân trong thời gian tới. Những nội dung được Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết nghị lần này vừa có tính chiến lược lâu dài, vừa mang tính thời sự cấp bách, đáp ứng những đòi hỏi của công cuộc đổi mới, đẩy mạnh sự nghiệp CNH-HĐH đất nước và hội nhập quốc tế; đồng thời cũng là những vấn đề liên quan trực tiếp đến các cấp, các ngành và từng người dân, nên được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm.

Từ những phân tích nói trên, Trung tướng Lương Cường chỉ đạo: Từng cấp ủy, mỗi cán bộ tham gia hội nghị này cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiếp thu đầy đủ các nội dung của nghị quyết và kết luận của Trung ương, nắm vững những vấn đề cốt lõi, những chủ trương mới để chủ động xây dựng kế hoạch, xây dựng chương trình hành động, triển khai đồng bộ các giải pháp, gắn việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XI) với thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Quân ủy Trung ương, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2013. Mặt khác, đây cũng là cơ hội tốt để đội ngũ cán bộ chủ chốt của các cơ quan nghiên cứu có thêm kiến thức làm tốt chức năng tham mưu giúp Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, TCCT trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai từng vấn đề, từng nội dung mang lại hiệu quả thiết thực, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và từng cơ quan, đơn vị trong toàn quân.

Buổi sáng, hội nghị đã được nghe đội ngũ báo cáo viên của TCCT trực tiếp giới thiệu hai chuyên đề: Nghị quyết về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” và kết quả sau một năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng; công tác quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước.

Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XI) của Cơ quan TCCT sẽ kết thúc vào ngày 15-8.

LÊ NGỌC LONG