(Chinhphu.vn) - Tại văn bản 9511/VPCP-KGVX ngày 11/11, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục hoàn thiện Đề án Đổi mới quản lý nhà nước về phát triển nguồn nhân lực.

Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoàn thiện Đề án theo hướng cập nhật, bổ sung vào Đề án những vấn đề có liên quan theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Đồng thời xác định mục tiêu cụ thể, nhất là các mục tiêu định lượng gắn với thời gian thực hiện, có thể định kỳ kiểm tra, đánh giá mức độ hoàn thành.

Bên cạnh đó đề xuất các giải pháp đổi mới quản lý nhà nước về phát triển nguồn nhân lực và kế hoạch triển khai bảo đảm tính khả thi và hiệu quả.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoàn thiện dự thảo Quyết định phê duyệt Đề án Đổi mới quản lý nhà nước về phát triển nguồn nhân lực trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/12 tới.

Phó Thủ tướng cũng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Ban Chỉ đạo quốc gia thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực và Đào tạo theo nhu cầu xã hội tổ chức kiểm tra, đánh giá việc triển khai thực hiện quy hoạch phát triển nguồn nhân lực của các Bộ, ngành, địa phương trong đó có đánh giá về công tác quản lý nhà nước về phát triển nguồn nhân lực trong thời gian qua.

Phan Hiển

Từ khóa: nhân lực , quản lý