Sáng 24-3, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật T.Ư tổ chức kỳ họp lần thứ 12 nhằm đánh giá kết quả hoạt động thời gian vừa qua và thảo luận, đóng góp ý kiến vào đề án Nghiên cứu hoàn thiện mô hình tổ chức và cơ chế hoạt động của Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật T.Ư dưới sự chủ trì của GS, TS Phùng Hữu Phú, Chủ tịch Hội đồng.

Hội nghị đã nghe PGS, TS Nguyễn Hồng Vinh báo cáo hoạt động của Hội đồng từ kỳ họp XI đến kỳ họp XII, trong đó có công tác đào tạo, mở lớp tập huấn tại Hà Nội, Thừa Thiên - Huế và TP Hồ Chí Minh cùng những công việc đã triển khai Đề án Nghiên cứu hoàn thiện mô hình tổ chức và cơ chế hoạt động của Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật T.Ư. Sau khi tổ chức tọa đàm, lấy ý kiến của các học giả, nhà nghiên cứu, nội dung chính và các chuyên đề của đề án đã hoàn tất. Đề tài khoa học cấp Nhà nước Văn học, nghệ thuật Việt Nam trong quá trình thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH cũng đang được hoàn thành và đã báo cáo tổng quan để tháng tư tới bảo vệ cấp cơ sở. Hội nghị đã nghe báo cáo tiến độ thực hiện các Đề án về việc tặng thưởng và hỗ trợ bài viết; nâng Bản tin của Hội đồng thành Tạp chí chuyên ngành cùng chủ trương mở rộng quan hệ hợp tác... Thời gian tới, hoạt động của Hội đồng là tập trung giải quyết tám vấn đề quan trọng trong đó có: Phân công chuẩn bị bài giảng và tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng lý luận, nghiệp vụ theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị về văn học, nghệ thuật; trình Ban Bí thư và Ban Tuyên giáo T.Ư Đề án Nghiên cứu hoàn thiện mô hình tổ chức và cơ chế hoạt động của Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật T.Ư, làm cơ sở kiến nghị thành lập Hội đồng nhiệm kỳ Đại hội XI; hoàn thiện để bảo vệ tốt Đề tài khoa học cấp Nhà nước Văn học, nghệ thuật Việt Nam trong quá trình thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH; Thường trực Hội đồng sẽ làm việc với Văn phòng T.Ư về Đề án tặng thưởng, hỗ trợ, triển khai đến các tiểu ban về xét chọn bài viết, công trình được thưởng, kịp trao thưởng vào tháng 6 tới...