(Chinhphu.vn) - Văn phòng Chính phủ vừa có công văn 5783/VPCP-HC đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức chỉ đạo các cơ quan có liên quan ở địa phương triển khai rà soát, đánh giá kết quả tổ chức thực hiện các quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn vủa Văn phòng UBND cấp tỉnh.

Ngày 28/1/2011, Văn phòng Chính phủ và Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư liên tịch số 2/2011/TTLT-VPCP-BNV hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh, thành phố phố trực thuộc Trung ương. Ngày 25/4/2011, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông tư số 3/2011/TT-VPCP quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 100/2010/NĐ-CP về Công báo. Để thực hiện thống nhất các quy định của 2 văn bản trên, đáp ứng tốt yêu cầu công tác quản lý nhà nước ở địa phương, Văn phòng Chính phủ đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức chỉ đạo các cơ quan có liên quan ở địa phương triển khai rà soát, đánh giá kết quả tổ chức thực hiện các quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng UBND cấp tỉnh, trên cơ sở đó ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung các quy định hiện hành của địa phương cho phù hợp với các quy định của các văn bản pháp luật trên. Văn phòng Chính phủ cũng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo triển khai việc đưa Công báo lên internet theo quy định, đáp ứng yêu cầu công khai văn bản quy phạm pháp luật, tạo điều kiện cho hoạt động tra cứu, tìm kiếm văn bản; rà soát đánh giá việc cấp phát Công báo miễn phí, theo tinh thần tiết kiệm, hiệu quả, tránh lãng phí. Đồng thời, trên cơ sở sắp xếp tổ chức bộ máy phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng UBND cấp tỉnh, cần quan tâm chỉ đạo việc bố trí, điều động, tuyển dụng những người có đủ phẩm chất, năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ đến công tác tại Văn phòng UBND cấp tỉnh. Đức Nam