Ngày 17/2, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát công bố thông tin Hội đồng quản trị đã thông qua Nghị quyết chia cổ tức năm 2016 là 50% và bằng cổ phiếu, thời gian thực hiện từ quý 1 – quý 2/2017.

Hoa Phat cong bo nghi quyet chi tra co tuc 50% bang co phieu - Anh 1

Khu liên hợp gang thép Hòa Phát. (Ảnh: Vietnam+)

Ngày 17/2, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (mã HPG- HoSE) ra công bố gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về Nghị quyết của Hội đồng quản trị, thông qua thông qua kế hoạch doanh thu, lợi nhuận sau thuế năm 2017 dự kiến đạt tương ứng 38.000 tỷ đồng và 5.000 tỷ đồng.

Theo đó, tỷ lệ trả cổ tức dự kiến năm 2017 sẽ là 30%, đồng thời nâng vốn điều lệ lên mức 15.170 tỷ đồng (tại thời điểm 31/12), tăng gần gấp hai lần vốn điều lệ hiện tại là 8.427 tỷ đồng.

Phướng án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu có tỷ lệ thực hiện là 10:2 (mỗi cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được mua thêm 2 cổ phiếu mới), với số lượng dự kiến phát hành là 250 triệu cổ phiếu.

Ngoài ra, Nghị quyết cũng thông qua phương án trích lập quỹ năm 2016, như quỹ dự phòng tài chính 265 tỷ đồng, quỹ khen thưởng phúc lợi 330 tỷ đồng, quỹ khen thưởng ban điều hành 170 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị cũng đề xuất các mức trích lập quỹ năm 2017, bao gồm quỹ đầu tư phát triển sẽ ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị đề xuất mức trích lập cụ thể, quỹ khen thưởng phúc lợi tối đa bằng 5% lợi nhuận sau thuế, thù lao hội đồng quản trị không quá 1% lợi nhuận sau thuế, quỹ khen thưởng ban điều hành tối đa 5% của phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.

Đáng chú ý, Hội đồng quản trị hội đồng quản trị cũng thông qua mức chia cổ tức năm 2016 là 50% , hình thức chi trả toàn bộ bằng cổ phiếu, thời gian thực hiện từ quý 1 – quý 2/2017./.

Kết quả kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017 (đơn vị: tỷ đồng)